Assessoria laboral per empreses | TAX Economistes i Advocats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Laboral

TAX ofereix assessorament laboral personalitzat per a la teva empresa

L’àrea d'assessoria laboral de TAX té com a objectiu donar resposta a tots els problemes i les situacions que es produeixen en l'àmbit laboral. Estem especialitzats en règim general, autònoms, règim agrari, representants del comerç, empleats de la llar, treballadors transfonterers i règim de mar.

Els nostres professionals en consultoria laboral s’ocupen de les nòmines, dels butlletins de cotització, dels contractes i pròrrogues, així com de les inspeccions laborals. A més, també faciliten a l’empresa un resum estadístic de les nòmines i un estudi del cost del personal. 

TAX també ofereix assessorament i defensa legal, auditoria laboral, contractes i retribucions per a directius, i serveis per a la millora en la gestió.

I tots els serveis que l’empresa necessiti en l’àmbit laboral: declaracions trimestrals de retencions, així com el resum anual (treballadors i professionals), certificats de retencions i retribucions anuals per treballadors i professionals, assistència i representació davant el CMAC, altes i baixes a la Seguretat Social, presentació d’ofertes al SEPE, comunicats d’accidents, etc.


A continuació detallem els serveis d'assessoria i consultoria més representatius que els podem oferir:

 1. Nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social. Incloent-hi totes les modificacions i variacions produïdes durant el mes, a part de les actualitzacions derivades de les novetats legals (convenis, tarifes cotització, regularitzacions, retencions...). Ens comprometem que el client disposi de les nòmines en la data que desitgi.

 2. Resum de costos i comptable. Desglossant el cost de l'IRPF, la Seguretat Social i la nòmina de cada treballador per facilitar la feina a les persones que gestionen l'àrea de recursos humans, així com tot tipus de llistats, estudis, comparatives... personalitzades segones les necessitats de l'empresa.

 3. Contractes i pròrrogues. Exposem i estudiem les diferents possibilitats contractuals que la llei permet, per escollir la més adient per a cada cas, aprofitant les bonificacions de la Seguretat Social. A més, notifiquem amb antelació l'acabament dels contractes que hi ha en curs, per decidir si s'han de continuar o si s'han de finalitzar.

 4. Inspeccions laborals. Representem els interessos dels nostres clients davant els organismes d'investigació i comprovació de l'administració laboral a qualsevol nivell.

 5. Assessorament i defensa legal. Gestió d'acomiadaments, sancions i amonestacions al personal contractat de l'empresa. Representació davant de CMAC i en el cas de conflictes originats entre empresa i treballador que donin lloc a demandes judicials, representem els clients davant de qualsevol conflicte.

6. Auditoria laboral. Consisteix en una anàlisi de la gestió de les relacions laborals, per comprovar si s'adeqüen a la normativa actual. En una auditoria laboral es fa un estudi exhaustiu de l'empresa en l'àrea laboral, amb el qual s'aconsegueix descriure a l'empresari quina és la situació actual de l'empresa, fer una proposta de les modificacions que siguin necessàries i d'implantació immediata per complir la normativa actual i fer una sère de recomanacions per optimitzar la gestió.

7. Contractes i retribucions per a directius. Assessorament en la contractació de directius i disseny de polítiques retributives (stock options, remuneracions plurianuals, retribucions en espècies: assegurances mèdiques i de vida, plans de pensions, vehicle, habitatge...)

8. Altres serveis. L'assessoria laboral és una àrea complexa que requereix moltíssimes gestions, de les quals podem destacar: Confecció i presentació de declaracions trimestrals de retencions rendiments del treball personal practicades a compte de l'IRPF (Mod. 110). S'inclouen les retencions practicades sobre els rendiments d'activitats professionals i empresarials. Confecció i presentació del resum anual de retencions realitzades a compte de l'IRPF (Mod. 190). S'inclou el resum de les retencions practicades sonre els rendiments d'activitats professionals i empresarials. Recàlcul mensual de les retencions d'IRPF per a cada treballador segons la seva situació familiar. Actualització de les taules salarials segons conveni laboral que regeix l'empresa, altes i baixes a la Seguretat Social, presenteció d'ofertes a l'INEM, confecció d'enquestes de conjuntura laboral...

9. Estrangeria. Assessorament, estudi, confecció i presentació d'expedients d'estrangeria, arrelament laboral, expedients inicials, empleats de la llar... per a la contractació de personal estranger.

10. Serveis per a la millora en la gestió. Calculem els costos del personal de nova incorporació realitzant simulacions de nòmines amb diferents opcions, fem càlculs d'absentisme, gestió d'incapacitats mèdiques, malaltia comuna, maternitats, accidents de treball i malaltia professional. Estudi i càlcul de prestacions a la seguretat social (atur, jubilació, invalideses...). Contractació de Serveis de Prevenció.


TAX adapta l’assessorament laboral a cada empresa

Per altra banda, el nostre obectiu és adaptar-nos al màxim a les necessitats de l'empresari per a la gestió dels recursos humans, és per això que tenim a la vostra disposició diferents maneres d'oferir el servei. Especificarem quatre maneres, però hi poden haver fórmules intermèdies d'acord amb cada necessitat: 

1. Mètode tradicional. Tota la gestió es realitza a l'assessoria i fem arribar la documentació al client.

2. Laboral en línia. La gestió laboral es porta a terme a través d'Internet, a la nostra pàgina web.

3. Compartir la gestió laboral amb el client. El client gestiona les nòmines i TAX, les altes i les baixes a la Seguretat Social, cotitzacions, tipus de contracte... traspassant arxius a través de la nostra pàgina web. Aconseguim una gestió compartida, sempre d'acord amb les necessitats del client i amb el nostre assessorament.

4. Serveis d'assessorament. El client realitza part o totes les gestions i nosaltres fem l'assessorament.

 Vols més informació sobre el servei d’assessorament laboral? Demana-la aquí sense compromís. 

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es