Assessoria fiscal i comptable | TAX Economistes i Advocats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Fiscal / Comptable

TAX ofereix un servei fiscal i comptable integral i de qualitat

L’assessorament fiscal és l’eix principal dels nostres serveis. L’objectiu de TAX en aquesta àrea consisteix en donar resposta i valor afegit a la necessitat de realitzar la comptabilitat, nascuda de les obligacions legals en matèria fiscal i mercantil.

La nostra premissa principal és l’optimització dels procesos amb la finalitat de complir amb les obligacions fiscals i legals, a la vegada que s’aprofiten al màxim el valor de les dades comptables en funció de les necessitats d’informació i coneixement necessari per a la gestió del negoci.

En aquest àmbit, TAX ofereix un servei integral amb un objectiu important: l’optimització dels costos fiscals. Per aquest motiu donem especial importància als components de planificació, assessorament i gestió, com a trets bàsics i diferenciadors de la resta del sector.

L’optimització dels costos fiscals

L'assessoria d'empreses té en l'assessorament fiscal i tributari el principal exponent. L'optimització dels costos fiscal és l'objectiu més important i, sovint, fonamental dins de l'estratègia empresarial.

El compromís professional de TAX es fonamenta en l'actualització permanent del coneixement i aplicació de la norma tributària, així com, la manera de portar a terme una correcta planificació amb la finalitat d'obtenir el màxim estalvi possible en costos fiscals per als nostres clients, sempre dins el marc legal de la normativa tributària.

Com a serveis integrats en aquesta àrea oferim els següents:

  • Atenció i assessorament personalitzat a les consultes en matèria fiscal, comptable i tributària que puguin necessitar. Se li assignarà un tutor responsable per a una atenció personalitzada a la seva empresa.
  • Assessorament previ sobre la forma jurídica més adient per a la creació d'una nova empresa des del punt de vista fiscal, tenint en compte les característiques del negoci, els participants i l'activitat a desenvolupar.
  • Declaracións-liquidacions: estudi, confecció i presentació, tant anual com trimestral o mensual davant les Administracions estatal, autonòmica i local.
  • Planificació: anàlisi prèvia, anticipat al tancament fiscal, avaluant les diferents alternatives i avantatges per poder reduir la càrrega fiscal en els diferents impostos.
  • Anàlisi impositiva en les reestructuracions empresarials: creació de societats, transformacions, fusions, escissions i liquidacions, així com en inversions immobiliàries i financeres.
  • Inspeccions tributàries: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos i davant de qualsevol organisme.
  • Valoració d'empreses: estudi i confecció de l'informe de valoració a efectes d'operacions societàries o de la seva venda.
  • Fiscalitat internacional: constitució i manteniment de societats mercantils a l'estranger i anàlisi de l'existència dels convenis internacionals de doble imposició.
  • Assessorament en el tancament de l'exercici: anàlisi de l'evolució dels marges comercials i les despeses de personal, conciliació entre la base imposable de l'IVA i els ingressos comptables, registre de la despesa per impost sobre beneficis, amortitzacions, clients de cobrament dubtós, provisions i distribució del resultat de l'exercici anterior, comprovació dels comptes amb Hisenda i la Seguretat Social i conciliació del balanç inicial al final de l'exercici.
  • Actualització de les novetats en matèria tributària (circulars, butlletins...). Enviament periòdic de les novetats.
Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es