Àrea econòmica-financera| TAX Economistes i Advocats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Econòmica-financera

Assessorament i gestió integral a la direcció general de l’empresa.

L’àrea econòmic-financera de TAX ofereix una total col·laboració amb l’empresari i la direcció de l’empresa en tot allò que calgui per tal d’acompanyar-los en la seva presa de decisions mitjançant la figura de l’assessor i gestor de negoci amb l’objectiu d’aportar un punt de vista extern però proper, professional, estratègic i integral.

Anàlisi comercial: competència, cartera de clients, marges comercials, unitats o centres de negoci. Per tal de donar suport a la gestió comercial de l’empresa, TAX ofereix el seu suport analitzant i fent un seguiment de la competència de l’empresa, de la gestió de la cartera de clients i dels marges comercials per origen geogràfic, per tipologia de clients, per tipologia de productes, així com per unitats de negoci o per centres de negoci si s’escau.

Estratègies de creixement, de reestructuració, de refinançament i d’innovació. La planificació de la successió de l’empresa familiar és un dels moments més difícils en què es troba un empresari,  quan ha de fer front a la seva successió. Suport a l’anàlisi i a la presa de decisions estratègiques, així com al procés de posada en marxa, implantació, seguiment i redefinició de les mateixes, col•laborant colze a colze amb la direcció en la gestió del canvi empresarial.

Plans de Negoci i de viabilitat de nous projectes o inversions. TAX ofereix el seu suport en l’elaboració d’estudis i projectes a mida i en particular en l’elaboració de plans de negoci i plans de viabilitat per a nous projectes i noves inversions empresarials.

Direcció financera a temps parcial. Suport a la gestió financera de l’empresa, planificació financera, implantació i seguiment de control pressupostari, optimització dels sistemes de costos, gestió patrimonial, quadres de comandament, elaboració de Memòries, negociació amb entitats bancàries.

Seguiment i anàlisi d’estats financers. Oferim una anàlisi i seguiment constant del compte de pèrdues i guanys, els balanços, els riscos financers, mitjançant una col•laboració permanent i informes econòmic-financers periòdics.

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es