Avís legal | TAX Economistes i Advocats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA WEB I EL SEU TITULAR

El titular de la pàgina Web www.tax.es és la Societat “TAX OFICINAS ASOCIADAS, S.L.U.” (d’aquí en endavant, també TAX), amb domicili social situat a 17600 Figueres (Girona- Espanya), Carrer Alemanya núm. 14 (Recinte Firal) i adreça de correu electrònic [email protected], proveïda de C.I.F. núm. B-17.411.687 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 705, foli 138 i fulla GI- 13500 inscripció 3ª.
TAX informa als usuaris de la pàgina Web que compleix amb la vigent legislació espanyola i, en especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’aquí en endavant, LOPD) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’aquí en endavant, LSSICE).
Amb conseqüència posa en coneixement de l’Usuari les següents condicions d’accés i ús de la pàgina Web.
REGLES GENERALS
La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició d’“Usuari” i, en el seu cas, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a la pàgina Web.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. TAX es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, cas en el qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris del portal des d’aquesta data. Per això, TAX recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el contingut del present “Avís Legal”.
Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat pel seu compte.
No obstant, per poder accedir a la Intranet prèviament l’Usuari haurà de registrar-se, consignant, entre altres, un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles.
Els continguts de la Web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixin oferta vinculant.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, TAX no realitza pràctiques d’spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol•licitats o autoritzats per l’Usuari. Amb conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha a la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el “Butlletí Tax”, amb independència de la informació comercial puntualment sol•licitada.
El consentiment donat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant el procediment establert a la pròpia pàgina Web.

COOKIES I LINKS
Aquesta pàgina Web utilitza cookies amb finalitats estadístiques de la utilització de la mateixa. Aquests cookies tan sols registren les adreces IP de l’Usuari i mai informació personal, com la pròpia adreça del correu electrònic. Per altra banda, mai a través d’una coockie es pot extraure la informació que conté el disc dur. Les cookies solen tenir una duració temporal i, en el seu cas, l’Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o no les cookies que rep i/o avisar-lo de la seva recepció. En aquest cas, li preguem consulti amb el seu proveïdor.
Per altre costat, TAX no és el titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pot accedir mitjançant la utilització de links o hipervíncles. Amb conseqüència, l’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de TAX o, en el seu cas, de tercers. Al mateix temps TAX també és titular de tots els continguts de la pàgina Web, excepte que s’especifiqui el contrari, entenent per aquests a mode merament enunciatiu els textos, gràfics i icones, elements de vídeo i/o àudio, codis font, etc.
A conseqüència, l’accés a la pàgina Web no concedeix a l’Usuari cap dret sobre els mateixos i es prohibeix el seu ús i reproducció, total o parcial, sense el permís explícit de TAX.
No obstant, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin a la pàgina Web sempre i quan: 1) Quedi constància de la identitat del seu propietari. 2) El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense en cap cas reproduir-la. 3) No s’utilitzi la marca Tax o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat de la pàgina Web que estableixi el link. 4) Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i a les bones costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l’article 8 de la LSSICE.
En qualsevol cas, queda prohibida qualsevol alteració de la pàgina Web que pugui afectar al seu actual disseny i contingut.
TAX perseguirà l’ incompliment del present “Avís Legal”, així com qualsevol utilització indeguda de la propietat industrial o intel•lectual protegida.

RESPONSABILITAT

TAX no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin provenir de l’ús il•legal o indegut de la present pàgina Web.
Al mateix temps, TAX queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.
TAX no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda a la pàgina Web i es podrà actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació que conté la pàgina Web amb fins particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.
Finalment, TAX es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina Web, advertint-ho, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en el propi portal.

CANVI DE NORMATIVA

TAX es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web queden subjectes a l’Ordenament jurídic espanyol.
Per la resolució de qualsevol divergència a la interpretació i/o complimento de les presents condicions d’accés i ús de la pàgina Web, l’Usuari i TAX, amb renuncia al seu fur propi, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es